Svadby Maurícius

Svadby, Maurícius

36 hotelov | ubytovanie od 477,40 €

Maurícius je ako stvorený pre svadbu alebo svadobnú cestu v raji. Ak snívate o svadbe na pláži alebo na katamaráne pri západe slnka, na Mauríciu sa vám tento sen splní. Vďaka skvelej úrovni hotelov i služieb je to naozaj vhodná destinácia pre svadobný zážitok, ktorý vám zostane na celý život. A skvelou správou je, že svadba na Mauríciu je právoplatná aj v Slovenskej republike a Českej republike. Koná sa priamo na pláži rezortu, kde ste ubytovaní. Na svadobný obrad tak nemusíte nikam dochádzať. Každý rezort má svoje špeciálne miesto pre svadbu a často si snúbenci vyberajú, či chcú svadbu na pláži, alebo napríklad v altánku či v tropickej záhrade.

Maurícius je známy svojimi benefitmi a zľavami pre novomanželov. Zľavy pre svadobné cesty platia tak pri právoplatnej svadbe na Mauríciu, ako aj pre novomanželov, ktorí mali svadbu na Slovensku, či v Čechách a predložia svoj sobášny list. Benefity od rezortov ponúkame aj pre okrúhle výročie svadby vždy po piatich rokoch od svadby.

Výber hotela a miesta na svadbu

S ohľadom na vysoký dopyt sa svadbám venujú takmer všetky hotely, a preto je ich výber široký a závisí len od vašich preferencií. Každý hotel má pre tieto príležitosti zvyčajne špecializovaný personál, ktorý sa vám bude plne venovať tak, aby bolo všetko podľa vašich predstáv.

Miesto pre obrad je základným kameňom mozaiky, z ktorej sa celá svadba ako výnimočná slávnostná udalosť skladá. Svadobná lokalita totiž úzko súvisí s celým poňatím a štýlom vašej svadby. Či bude svadba vznešená a noblesná, tradičná, veľkolepá či naopak intímna, romantická, triezvo moderná či tematická, to všetko je späté so svadobným miestom.

Svadobné cesty

Maurícius je veľmi obľúbený aj za účelom svadobných ciest. Bude tu o vás naozaj dobre postarané a väčšina hotelov zvyčajne poskytuje zľavu pre nevestu alebo iné novomanželské balíčky. Radi vám o ponukách konkrétnych hotelov poskytneme viac informácií.

Všetky služby potrebné na zariadenie právoplatnej svadby sa ukrývajú vo Vašom svadobnom balíčku, ktorý je súčasťou kalkulácie. Hotely majú väčšinou niekoľko typov balíčkov, ktoré vždy obsahujú všetky úradné poplatky (na Mauríciu)  a základný svadobný obrad. Líšia sa službami navyše - kozmetika, vizáž, masáž, svadobné foto s iné.

Svadobný balík väčšinou zahŕňa:

 • všetky úradné a správne poplatky na Mauríciu (miestoprísažné vyhlásenie, vrchný súd, matrika)
 • poplatky za "APOSTILLE"
 • garanciu jedinej svadby denne v hoteli
 • špecializovaného osobného svadobného koordinátora
 • transfer z hotela na príslušné úrady a späť
 • samostatná izba pre nevestu pred obradom (v závislosti od dostupnosti)
 • dekoráciu a prípravu miesta svadobného obradu
 • slávnostné novomanželské raňajky do postele
 • kyticu pre nevestu
 • svadobnú myrtu pre ženícha
 • služby kaderníka a make up pre nevestu vrátane skúšky
 • svadobná torta (pre 10 hostí)
 • reprodukovanú svadobnú hudbu pri obrade
Za príplatok Vám zabezpečíme akékoľvek služby navyše - od špeciálnej dekorácie, cez živú hudbu až po kameramana a profesionálneho fotografa.

Najneskôr do 40 dní pred odletom na Maurícius nám zašlite emailom nasledujúce dokumenty. Ak plánujete svadbu "last minute" v kratšom termíne ako 6 týždňov, potom je potrebné požiadať miestne úrady o výnimku, či vám právne platnú svadbu v kratšom termíne odsúhlasí. Originály dokumentov si veziete so sebou na Maurícius, kde je predáte svojmu českému delegátovi.

1) Snúbenci si musia vybaviť duplikát rodného listu (tzv. Výpis z rodnej matriky) s aktuálnym dátumom NIE starším ako 3 mesiace k dátumu svadby. Vydáva ho vaša rodná matrika v mieste vášho narodenia za poplatok 10EUR . O duplikát rodného listu môžete požiadať matriku osobne či písomne (žiadosť zašlite poštou na príslušný úrad), prípadne vás môžu zastúpiť rodičia či tretia osoba s vašou plnou mocou.

Tieto dokumenty musia byť súdne preložené do angličtiny alebo francúzštiny (preklad zviazaný s originálom a s tlmočnícku doložkou). Odporučíme vám prekladateľa za dobrú cenu v okolí vášho bydliska, aby ste nemuseli dokumenty zbytočne posielať poštou.

2) Fotokópie pasov snúbencov, teda stránka obsahujúca číslo cestovného pasu, fotografiu, dátum vydania a skončenia platnosti. Pozor! Platnosť Vášho pasu musí byť minimálne 6 mesiacov po návrate z Maurícia!

3) Snúbenci vyplnia žiadosť o svadbu na Mauríciu. Jedná sa o jednoduchý formulár v anglickom jazyku, kde je uvedený termín a miesto vašej svadby a vaše základné osobné údaje. Formulár vám zašleme.

4) Ak ste rozvedení, je potrebné pripojiť príslušný dokument, teda notársky overenú kópiu rozsudku o rozvode predchádzajúceho manželstva. Overená kópia musí mať podpis notára alebo osoby na vydanie splnomocnenej, ktorej podpis je evidovaný na Ministerstve spravodlivosti.

Pokiaľ má Rozsudok o rozvode viac strán, odporúčame si na príslušnom Okresnom súde vyžiadať len krátke potvrdenie o rozvode s najdôležitejšími údajmi (mená a dátumy oboch rozvedených, dátum a miesto rozvodu, pečiatka a podpis príslušného súdu). Upozorňujeme, že na toto potvrdenie neexistuje žiadny regulačný vzor a jeho vydanie väčšinou závisí od ochoty úradníkov.

Aj tento dokument musí byť súdne preložený do angličtiny, alebo francúzštiny (preklad zviazaný s originálom a s tlmočnícku doložkou).

4) Ak ste vdovci, je potrebné pripojiť notársky overenú kópiu úmrtného listu zosnulého manžela / manželky.

Aj tento dokument musí byť súdne preložený do angličtiny, alebo francúzštiny (preklad zviazaný s originálom a s tlmočnícku doložkou).

5) Podmienky platné pre rozvedené ženy alebo vdovy pred svadbou na Mauríciu:

V prípade, že je nevesta rozvedená či vdova, potom sa svadba na Mauríciu môže konať najskôr 10 mesiacov od rozvodu alebo odo dňa vydania úmrtného listu manžela. Ak si prajete svadbu skôr, potom musí nevesta na vlastné náklady absolvovať lekársku prehliadku na Mauríciu s potvrdením, že nie je tehotná (buď v štátnej nemocnici alebo u súkromného lekára s licenciou a praxou na Mauríciu).

Počas svadobného obradu oddávajúci nevestu oslovuje jej priezviskom za slobodna. Rodné priezvisko nevesty sa objaví aj na sobášnom liste (ak už skôr nevesta zmenila priezvisko právnym aktom, bude uvedené toto aktuálne priezvisko).

6) Ak nevesta či ženích zmenili meno či priezvisko právnym aktom, je vyžadovaný príslušný dokument a jeho súdny preklad do angličtiny, alebo francúzštiny.

7) Ak pár nedosahuje vek 18 rokov k dátumu svadby, je vyžadované čestné vyhlásenie, ktorým sa udeľuje povolenie na konanej svadbe a jeho súdny preklad do angličtiny, alebo francúzštiny.

8) Ak boli ženích či nevesta adoptovaní, musí byť predložený certifikát o adopcii a jeho súdny preklad do angličtiny, alebo francúzštiny.

Na Mauríciu snúbenci vždy uvádzajú majetkový režim manželstva, viď nižšie.

40 dní pred svadbou je hraničný termín pre odovzdanie dokumentov, potom ich už úrady nemusia akceptovať. Dôrazne preto odporúčame odovzdať dokumenty s dostatočným predstihom.

POSTUP PO PRÍLETE NA MAURÍCIUS

1. Svadobné formality v Port Louis
Na Mauríciu je nutné osobne počas jedného pracovného dňa dokončiť všetky právne formality na miestnych úradoch. Tento proces vybavovania všetkých potrebný formalít trvá približne pol dňa. Na ceste vás môže sprevádzať váš ČESKÝ DELEGÁT.
Zabezpečíme vám transfer vozidlom do Port Louis a sprievod v priebehu vybavovania právnych formalít. Musíte sa tiež zastaviť na Civil Status Office v lokalite vášho ubytovania kvôli zverejneniu svadobnej ohlášky. Upresníte si tu tiež čas obradu.

2. Civilný obrad
Civilný obrad vyžaduje prítomnosť vašich dvoch svedkov - tých vám môžeme zaistiť.
Ak máte svojich svedkov, alebo si ich vyberiete na mieste (známi z hotela atď.), Nezabudnite si zapísať mená, miesta a dátumi narodenia týchto vašich svedkov, pretože tieto údaje musíte oznámiť úradom v SR po návrate z Maurícia.

3. Majetkový režim manželstva
Na Mauríciu oznámite majetkový režim manželstva, tzv. Matrimonial Regime / Systém, pre ktorý ste sa rozhodli. Vyberáte zo tri majetkových režimov:
1) Právny systém spolupatričnosti majetku (teda spoločný majetok) - The legal system of community of good
2) Právny systém rozdelenia majetku (teda oddelené vlastníctvo) - The legal system of Separations of property
3) Manželské vysporiadanie obsiahnuté v notárskej zápisnici v súlade so spoločným prianím budúcich manželov- A marriage settlement embodied in a notarial deed in accordance with the common wish of the future spouses
Pokiaľ si zvolíte bod 3 spomínaný vyššie, musíte už so sebou mať list vypracovaný vaším notárom. Ak ste sa rozhodli uzavrieť tzv. Predmanželskú zmluvu, urobte tak pred odletom.

Vysvetlivky k možnostiam majetkových režimov:
Ad 1) Právny systém spolupatričnosti majetku
Občiansky zákonník stanovuje systém právnej spolupatričnosti majetku - to znamená, že ak budúci manželia nezvolia špecifický manželský systém a ak uzavrú manželstvo bez určenia toho, ktorým manželským systémom by sa chceli riadiť, je to považované, akoby zvolili právny systém spolupatričnosti majetku.
Právny systém spolupatričnosti majetku, ako je stanovené v občianskom zákonníku, je spolupatričnosť zredukovaná na "akvizíciu" vyznačujúcu sa nasledujúcimi charakteristikami:
(A) S ohľadom na vlastníctvo majetku medzi manželmi je hlavnou existenciu množstvo majetku, ktorý je spoločný pre oboch partnerov a ktorý sa líši od majetku patriaceho osobne každému z nich zvlášť.
Spoločný majetok patrí v stave v divízii (v spoluvlastníctve) obom manželom v priebehu manželstva. V prípade rozvodu alebo súdneho oddelenia je spoločný majetok rozdelený rovným dielom medzi manželmi. Ak je manželstvo ukončené smrťou manžela, alebo manželky, alebo oboch, spoločné vlastníctvo je rozdelené medzi pozostalého manžela / manželky a dediča zomretého manžela / manželky alebo medzi príslušnými dedičmi oboch manželov, v závislosti na prípade.
Spoločný majetok sa skladá z "nadobudnutia", jedná sa o všetok majetok hnuteľný aj nehnuteľný získaný od dátumu svadby každým z manželov, ktorý zákonom nie je výslovne považovaný za osobný majetok. (Skladá sa predovšetkým z majetku zakúpeného peniazmi získanými z príjmov a platov manželov).
Osobný majetok zahŕňa nehnuteľný majetok, ktorý patril jednému z manželov pred uzavretím manželstva alebo ktorý získal manžel či manželka dedičstvom alebo darom po dni svadby. Takýto majetok zostane vo výlučnom vlastníctve toho z manželov, komu patril, alebo ktorý nadobudol tohto majetku darom či ho zdedil.
(B) Podľa právneho systému spolupatričnosti majetku správa osobného vlastníctva sa líši od správy spoločného vlastníctva nasledovne:
- každý z manželov má právo užívať a mať voľne k dispozícii svoj osobný majetok
- každý z manželov má právo spravovať spoločný majetok, ktorý bol získaný jeho / jej prácou
Napríklad manželka slobodne spravuje jej spoločný majetok, ktorý je odvodený z jej zisku, odmeny, zárobku, zatiaľ čo manžel spravuje všetok ostatný spoločný majetok.

Ad 2 - Právny systém rozdelenie majetku a vlastníctva
Ak sa chcú manželia riadiť týmto systémom, musia manželia jasne vyjadriť svoje želanie v súlade s uzavretím ich manželstva. V rámci tohto systému oddeleného vlastníctva manžel alebo manželka zachováva vlastníctva majetku, ktorý on alebo ona vlastnil / a pred uzavretím manželstva, a toho majetku, ktorý získa počas manželstva. Každý z manželov môže spravovať takýto majetok a voľne s ním disponovať bez zásahov druhého z manželov, ako by on alebo ona neboli zosobášení. V prípade rozvodu alebo rozluky si každý z manželov vezme späť svoj osobný majetok. Ak je manželstvo ukončené smrťou, majetok zosnulého manžela / manželky pripadne jeho dedičia. Neexistuje rozdelenie majetku.

Ad 3 - Vysporiadanie manželstva začlenené v notárskej zápisnici
Pred svadbou môžu budúci manželia spísať predmanželskú zmluvu spoločne s notárom, ktorá určí daný systém v manželstve, ktorým sa budúci manželia želajú riadiť (spoločné vlastníctvo obmedzené na "akvizíciu", všeobecné spoluvlastníctva majetku, rozdelenie majetku atď.) a ktorá obsahuje všetky dojednania, ktoré považujú za žiaduce.
Atlantis The Palm 5* Viac zážitkov Užite si atrakcie v hoteli Atlantis The Palm 5*
ubytovanie 7 nocí od 990€
Viac informácií
Späť na začiatok stránky
OK
Načítava sa článok...
Táto stránka používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu
návštevnosti súbory cookie. Používaním tejto stránky s tým súhlasíte. Viac info
PAGE_IS_OK