Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok cestovnej kancelárie DUBTOUR GROUP s.r.o., so sídlom Pribinova 17954/10, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III vložka číslo 170231/B, IČO: 55486266 (ďalej ako „CK DUBTOUR GROUP“) vzťahujúci sa na služby poskytované na základe zmluvy o zájazde a ostatné služby, na základe zákona č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinný od 1.1.2019 (ďalej ako „zákon o zájazdoch“).

I. Pre služby poskytované na základe zmluvy o zájazde

 1. CK DUBTOUR GROUP zodpovedá za porušenie zmluvy o zájazde, a to aj vtedy, ak majú povinnosti iní poskytovatelia služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu (ďalej len „porušenie zmluvy o zájazde“).
 2. Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so zmluvou o zájazde, zákonom o zájazde alebo osobitným predpisom alebo ak nemá vlastnosti, ktoré cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, cestujúci je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť CK DUBTOUR GROUP alebo jej poverenému zástupcovi.
 3. CK DUBTOUR GROUP je povinná v primeranej lehote určenej cestujúcim vykonať nápravu uvedením služby cestovného ruchu do súladu so zmluvou o zájazde, zákonom o zájazdoch alebo osobitným predpisom alebo s dôvodným očakávaním cestujúceho, ak je to vzhľadom na okolnosti možné alebo ak to nespôsobí CK neprimerané náklady vzhľadom na rozsah porušenia zmluvy o zájazde a hodnotu dotknutých služieb cestovného ruchu.
 4. Určenie lehoty podľa odseku 3 tohto článku nie je potrebné, ak cestovná kancelária oznámi cestujúcemu, že nápravu nevykoná, alebo ak náprava neznesie odklad vzhľadom na osobitný záujem cestujúceho.
 5. Ak CK DUBTOUR GROUP nevykoná nápravu podľa odseku 3 tohto článku, ponúkne cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu aj vtedy, ak návrat cestujúceho na miesto odchodu nie je zabezpečený podľa zmluvy o zájazde, pričom tieto náhradné služby cestovného ruchu musia byť
  1. rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, bez dodatočných nákladov pre cestujúceho, alebo
  2. nižšej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, s ponukou primeranej zľavy z ceny týchto služieb cestovného ruchu.
 6. Cestujúci môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté CK DUBTOUR GROUP podľa odseku 5 tohto článku, ak náhradné služby cestovného ruchu nie sú porovnateľné so službami cestovného ruchu uvedenými v zmluve o zájazde alebo ponúknutá zľava z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu nižšej kvality nie je primeraná. Ak poskytnutie náhradných služieb cestovného ruchu cestujúci v súlade s prvou vetou odmietne alebo tieto náhradné služby cestovného ruchu nemôže z objektívnych dôvodov prijať, cestujúci pokračuje v užívaní služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom oznámenia podľa odseku 2 tohto článku, a CK DUBTOUR GROUP poskytne cestujúcemu primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré boli predmetom oznámenia podľa odseku 2 tohto článku.
 7. Ak CK DUBTOUR GROUP nevykoná nápravu podľa odseku 3 tohto článku ani nezabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa odseku 5 tohto článku, cestujúci má právo
  1. vykonať nápravu sám a požadovať od CK DUBTOUR GROUP náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených,
  2. odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného a požadovať primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak ide o podstatné porušenie zmluvy o zájazde.
 8. CK DUBTOUR GROUP je povinná vyhotoviť v spolupráci s cestujúcim písomný záznam a odovzdať cestujúcemu kópiu tohto písomného záznamu, ak
  1. nevykoná nápravu podľa odseku 3 a odseku 5 písm. a), všetko tohto článku,
  2. zabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa odseku 5 písm. b) tohto článku,
  3. cestujúci v súlade s odsekom 6 prvou vetou náhradné služby cestovného ruchu odmietne alebo ich nemôže z objektívnych príčin prijať,
  4. cestujúci podľa odseku 7 písm. a) tohto článku vykoná nápravu sám.
 9. Cestujúci má právo uplatniť reklamáciu zájazdu do dvoch rokov od skončenia zájazdu, alebo ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy o zájazde. Ak je to možné, cestujúci pri uplatnení reklamácie priloží písomný záznam podľa odseku 8 tohto článku.
 10. Cestujúci má právo na primeranú zľavu podľa odseku 5 písm. b), odseku 6 alebo odseku 7, všetko tohto článku. Ak CK DUBTOUR GROUP nepreukáže, že porušenie zmluvy o zájazde spôsobil cestujúci, je povinná cestujúcemu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vrátiť časť ceny podľa prvej vety s prihliadnutím na závažnosť a čas trvania porušenia zmluvy o zájazde; tým nie je dotknuté právo cestujúceho požadovať náhradu škody.
 11. Ak je súčasťou zájazdu aj preprava cestujúceho, CK DUBTOUR GROUP v prípadoch podľa odseku 6 a odseku 7 písm. b), všetko tohto článku, zabezpečí repatriáciu porovnateľnou prepravou, a to bezodkladne a bez dodatočných nákladov pre cestujúceho.
 12. Ak je v zmluve o zájazde osoba cestujúca, ktorá podlieha vízovej povinnosti a nebudú jej udelené víza na vstup do krajiny, nemá právo na reklamáciu zájazdu z dôvodu, že mu neboli udelené víza, nakoľko CK DUBTOUR GROUP nemá možnosť ovplyvniť túto skutočnosť.
 13. Ak v dôsledku neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností nie je možné zabezpečiť návrat cestujúceho podľa zmluvy o zájazde, CK DUBTOUR GROUP uhrádza náklady na potrebné ubytovanie, ak je to možné rovnakej kategórie a triedy, v trvaní najviac troch nocí na jedného cestujúceho. Ak sú v osobitných predpisoch o právach cestujúcich platných pre príslušné dopravné prostriedky na návrat cestujúceho ustanovené dlhšie lehoty, uplatňujú sa tieto dlhšie lehoty.
 14. Obmedzenie nákladov na ubytovanie podľa odseku 13 tohto článku sa nevzťahuje na osoby so zníženou pohyblivosťou a osoby, ktoré ich sprevádzajú, tehotné ženy, maloletých bez sprievodu alebo osoby, ktoré potrebujú osobitnú lekársku starostlivosť, ak bola CK DUBTOUR GROUP o ich osobitných potrebách informovaná najmenej 48 hodín pred začatím zájazdu.
 15. CK DUBTOUR GROUP sa nemôže odvolávať na neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti na účely obmedzenia zodpovednosti uhradiť náklady na ubytovanie podľa odseku 13 tohto článku, ak sa na tieto okolnosti nemôže odvolávať príslušný poskytovateľ prepravy.
 16. Cestujúci je oprávnený oznámenie, žiadosť, reklamáciu alebo sťažnosť (ďalej len „podnet“), ktoré sa týkajú poskytovania zájazdu, doručovať priamo cestovnej agentúre, prostredníctvom ktorej si zájazd zakúpil. Cestovná agentúra je povinná postúpiť doručený podnet CK DUBTOUR GROUP bezodkladne. Deň doručenia podnetu cestovnej agentúre sa považuje za deň doručenia CK DUBTOUR GROUP.
 17. CK DUBTOUR GROUP poskytne primeranú pomoc cestujúcemu v ťažkostiach bezodkladne, a to aj za okolností uvedených v § 22 ods. 12 zákona o zájazdoch, najmä poskytnutím
  1. vhodných informácií o službách zdravotnej starostlivosti, miestnych orgánoch a zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky,
  2. pomoci cestujúcemu s komunikáciou na diaľku a s nájdením náhradného riešenia problému.
 18. Ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach v dôsledku svojho úmyselného konania alebo svojej nedbanlivosti, CK DUBTOUR GROUP je oprávnená požadovať od cestujúceho za poskytnutú pomoc úhradu. Výška úhrady nesmie presiahnuť výšku skutočných nákladov, ktoré vznikli CK DUBTOUR GROUP poskytnutím pomoci cestujúcemu.
 19. Cestujúci má okrem práva na primeranú zľavu ods. 5 písm. b)ods. 6 alebo ods. 7 aj právo na primeranú náhradu majetkovej škody a tiež právo na náhradu primeranej nemajetkovej ujmy, ktorá mu vznikla v dôsledku podstatného porušenia zmluvy o zájazde, za ktoré zodpovedá CK DUBTOUR GROUP. Náhradu tejto škody poskytne CK DUBTOUR GROUP cestujúcemu bezodkladne.
 20. CK DUBTOUR GROUP sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu len vtedy, ak preukáže, že porušenie zmluvy o zájazde bolo spôsobené
  1. cestujúcim,
  2. treťou osobou, ktorá nie je poskytovateľom služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu, ak porušenie nebolo možné predvídať ani odvrátiť, alebo
  3. neodvrátiteľnými a mimoriadnymi okolnosťami.
 21. Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Európska únia viazaná, obmedzí rozsah náhrady škody alebo podmienky, za akých ju má uhradiť poskytovateľ služby cestovného ruchu poskytovanej v rámci zájazdu, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na CK DUBTOUR GROUP. Ak medzinárodná zmluva, ktorou Európska únia nie je viazaná, obmedzí náhradu škody, ktorú má zaplatiť poskytovateľ služby, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na CK DUBTOUR GROUP.
 22. Zmluvné strany sa dohodli, že výška náhrady škody podľa tohto článku nesmie presiahnuť trojnásobok celkovej ceny zájazdu. Dohoda podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na zranenie, úmyselne spôsobenú škodu alebo na škodu spôsobenú z nedbanlivosti.
 23. Právo na náhradu škody podľa tohto článku, alebo na primeranú zľavu, nemá vplyv na práva cestujúcich podľa osobitných predpisov. Náhrada škody alebo primeraná zľava podľa tohto zákona a náhrada škody alebo zníženie ceny na základe osobitných predpisov sa od seba odpočítajú. Plnenie CK DUBTOUR GROUP bude znížené o plnenie podľa osobitných predpisov.
 24. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak si cestujúci uplatní právo na náhradu škody alebo zníženie ceny na základe osobitných predpisov, je povinný oznámiť CK DUBTOUR GROUP uplatnenie týchto nárokov a v akej výške mu boli priznané, a to z dôvodu odpočítania náhrady škody alebo primeranej zľavy podľa zákona o zájazdoch od náhrady škody alebo zníženia ceny na základe osobitných predpisov. Ak cestujúci uplatnený nárok CK DUBTOUR GROUP neoznámi, zodpovedá za škodu, ktorá v dôsledku toho vznikne CK DUBTOUR GROUP.
 25. Pri riešení nárokov podľa tohto článku, ale aj náhrady škody podľa § 23 zákona o zájazdoch,  je cestujúci povinný poskytovať CK DUBTOUR GROUP maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek nárokom, alebo škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.
 26. Informácia o reklamačných postupoch:
  1. cestujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu v sídle a v ktorejkoľvek pobočke (prevádzke) CK DUBTOUR GROUP. Reklamáciu je možné uplatniť aj u provízneho predajcu CK DUBTOUR GROUP, u ktorého došlo k zakúpeniu reklamovaného zájazdu, alebo inej reklamovanej služby.
  2. Reklamácia sa uplatňuje osobne s vydaním potvrdenia o uplatnení reklamácie, prostriedkami diaľkovej komunikácie alebo poštou. Klient má nárok byť poučený o jeho právach v zmysle všeobecne záväznej právnej úpravy, vrátane o podmienkach a spôsobe reklamácie.
  3. Osobami poverenými prijímať reklamácie sú pracovníci CK DUBTOUR GROUP a provízneho predajcu CK u ktorého došlo k zakúpeniu reklamovaného zájazdu, alebo inej reklamovanej služby.
  4. CK DUBTOUR GROUP zabezpečuje v mieste zájazdu nepretržitú prítomnosť poverenej osoby oprávnenej prijímať a vybavovať podnety po celý čas zájazdu.
  5. O vybavení reklamácie bude cestujúcemu vydaný písomný doklad.
  6. Vybavovanie reklamácií prebieha v súlade s príslušnou právnou úpravou a uzavretou zmluvou o zájazde.
  7. CK DUBTOUR GROUP vedie evidenciu o reklamáciách, ktorá obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.
 27. CK DUBTOUR GROUP zodpovedá za chyby zapríčinené technickými poruchami v systéme rezervovania, ktoré spôsobila. Ak CK DUBTOUR GROUP súhlasí, že zabezpečí rezervovanie zájazdu, zodpovedá za chyby pri rezervovaní. CK DUBTOUR GROUP nezodpovedá za chyby pri rezervácii spôsobené cestujúcim alebo neodvrátiteľnými a mimoriadnymi okolnosťami.
 28. Práva, ktoré cestujúcemu prípadne vznikli z porušenia povinnosti CK DUBTOUR GROUP, a ktoré môžu byť uplatnené z uzavretého komplexného cestovného alebo iného poistenia, cestujúci uplatní u príslušnej poisťovne.

II. Pre ostatné služby

 1. V prípade, že dôjde k chybnému poskytnutiu služby má právo objednávateľ na uplatnenie nárokov v zmysle príslušnej právnej úpravy a vzájomných zmluvných dojednaní.
 2. Pokiaľ sa jedná o následky chybne poskytnutej služby, ktoré sú zistiteľné priamo pri predaji služby (napr. zle určená platobná povinnosť, zistenie finančných rozdielov, nezhoda medzi požadovanou a skutočne poskytnutou službou) je objednávateľ povinný uplatniť takéto nedostatky ihneď priamo pri predaji služby, keď v prípade nesplnenia uvedenej povinnosti akékoľvek nároky objednávateľa z takéhoto titulu zanikajú.
 3. V ostatných prípadoch je objednávateľ povinný uplatniť nároky z chybne poskytnutých služieb v lehote určenej všeobecne záväznou právnou úpravou a vzájomnými dojednaniami.
 4. Vybavovanie reklamácií objednávateľa čo do obsahu postupu a lehôt je zabezpečované v súlade s príslušnou právnou úpravou.
 5. Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade ak určitá služba je zabezpečovaná treťou osobou, postup uplatnenia reklamácie, ako aj spôsob jej vybavenia je ovplyvnený  postupom uplatnenia reklamačných nárokov a spôsobu ich riešenia skutočným poskytovateľom služieb a tento musí byť rešpektovaný.
 6. Objednávateľ a CK DUBTOUR GROUP berú na vedomie, že postup uplatnenia reklamačných nárokov ako aj spôsob a lehoty ich vybavenia môžu byť vzájomne dohodnuté aj odlišne a v takom prípade má vzájomné dojednanie prednosť pred týmto reklamačným poriadkom.

III. Spoločné ustanovenia

 1. Klient (Klientom sa rozumie cestujúci, alebo objednávateľ) je oprávnený uplatniť reklamáciu v sídle a v ktorejkoľvek pobočke (prevádzke) CK DUBTOUR GROUP. Reklamáciu je možné uplatniť aj u provízneho predajcu CK DUBTOUR GROUP u ktorého došlo k zakúpeniu reklamovaného zájazdu, alebo inej reklamovanej služby.
 2. Reklamácia sa uplatňuje osobne s vydaním potvrdenia o uplatnení reklamácie, prostriedkami diaľkovej komunikácie alebo poštou. Klient má nárok byť poučený o jeho právach v zmysle všeobecne záväznej právnej úpravy, vrátane o podmienkach a spôsobe reklamácie.
 3. Osobami poverenými prijímať reklamácie sú pracovníci CK DUBTOUR GROUP a provízneho predajcu CK DUBTOUR GROUP u ktorého došlo k zakúpeniu reklamovaného zájazdu, alebo inej reklamovanej služby.
 4. CK DUBTOUR GROUP zabezpečuje v mieste zájazdu nepretržitú prítomnosť poverenej osoby oprávnenej prijímať a vybavovať podnety po celý čas zájazdu.
 5. O vybavení reklamácie bude klientovi vydaný písomný doklad.
 6. Vybavovanie reklamácií prebieha v súlade s príslušnou právnou úpravou a uzavretou zmluvou o zájazde.
 7. CK DUBTOUR GROUP vedie evidenciu o reklamáciách, ktorá obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.
Počasie v Emirátoch Počasie v Emirátoch Cookies Cookies Počasie na Seychelách Počasie na Seychelách Počasie na Maledivách Počasie na Maledivách Počasie na Mauríciu Počasie na Mauríciu Ramadán Ramadán Garančný list Garančný list GDPR - ochrana osobných údajov GDPR - ochrana osobných údajov FAQ - často kladené otázky FAQ - často kladené otázky Všeobecné zmluvné podmienky (zájazd) Všeobecné zmluvné podmienky (zájazd) Všeobecné zmluvné podmienky (ubytovanie) Všeobecné zmluvné podmienky (ubytovanie) Last minute dovolenka Maldivy Last minute dovolenka Maldivy Last minute dovolenka v Dubaji Last minute dovolenka v Dubaji

Mohlo by vás zaujímať

Počasie v Emirátoch Počasie v Emirátoch
Aké je počasie v Dubaji? Kedy a v ktorých mesiacoch je najlepšie cestovať do Emirátov?
Cookies Cookies
Počasie na Seychelách Počasie na Seychelách
Aké je počasie na Seychelách? Kedy a v ktorých mesiacoch je najlepšie cestovať na Seychely?
Počasie na Maledivách Počasie na Maledivách
Aké je počasie na Maledivách? Kedy a v ktorých mesiacoch je najlepšie cestovať na Maledivy?
Počasie na Mauríciu Počasie na Mauríciu
Aké je počasie na Mauríciu? Kedy a v ktorých mesiacoch je najlepšie cestovať na Maurícius?
Ramadán Ramadán
Čo je Ramadán? Ovplyvní Vás počas dovolenky?
Garančný list Garančný list
GDPR - ochrana osobných údajov GDPR - ochrana osobných údajov
FAQ - často kladené otázky FAQ - často kladené otázky
Všeobecné zmluvné podmienky (zájazd) Všeobecné zmluvné podmienky (zájazd)
Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch organizovaných DUBTOUR GROUP s.r.o.
Všeobecné zmluvné podmienky (ubytovanie) Všeobecné zmluvné podmienky (ubytovanie)
Všeobecné zmluvné podmienky sprostredkovania jednotlivých služieb cestovného ruchu
Reklamačný poriadok Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok cestovnej kancelárie DUBTOUR GROUP s.r.o.
Akcia
Späť na začiatok stránky
OK
Načítava sa článok...
PAGE_IS_OK