GDPR - ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

podľa článkov 13 a 14  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)

Dovoľujeme si Vás stručne informovať o spracovaní Vašich osobných údajov.

1.  Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je:

DUBTOUR GROUP s.r.o., so sídlom Pribinova 17954/10, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO 55486266, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka č. 170231/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

2.  NA KOHO SA V PRÍPADE DOTAZOV MôŽEM OBRÁTIŤ?

V prípade dotazov alebo otázok k ochrane Vašich osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom uvedených kontaktných údajov.

KONTAKT: [email protected] | +421 2 52 62 41 44/45

3.  V akých situáciách bude PREVÁDZKOVATEĽ Vaše údaje spracúvať?

Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy, osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu, nám musíte poskytnúť, v opačnom prípade nebudeme môcť splniť Vaše ani naše povinnosti určené pre daný účel.

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom pre spracúvanie osobných údajov zmluva, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

V prípade ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov oprávnený záujem, Vaše osobné údaje spracúvame na základe výkonu nášho oprávneného záujmu, ktorý prevažuje nad Vašimi právami a slobodami vzhľadom k predmetnému účelu spracúvania a takéto spracúvanie môžete aj primerane očakávať.

Bez Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje len v týchto prípadoch a na základe týchto právnych základov:

Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

DOBA UCHOVÁVANIA

Ak ste objednávateľ, spolucestujúci objednávateľa, cestujúci, klienti, ktorí sú fyzickými osobami, fyzické osoby, ktoré sú oprávnené zastupovať klientov, ktorými sú právnické a fyzické osoby, potenciálni cestujúci alebo klienti a ich zástupcovia, niektoré ďalšie fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané v priamej súvislosti s poskytovaním cestovných služieb, Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov ako meno, priezvisko, dátum narodenia, podpis, bydlisko, emailová adresa, telefónne číslo, rodné číslo (na účely cestovného poistenia), číslo pasu, miesto a dátum vydania, dátum platnosti, štátna príslušnosť, štátne občianstvo a kópia pasu (najmä na účely vybavenia víz),  údaje o bankovom účte (na účely vrátenia finančných prostriedkov pri vybavení reklamácie ako aj pri platbe), pohlavie (na účely ubytovania s osobou rovnakého pohlavia pri skupinových zájazdoch), údaje o špecifických požiadavkách (diéty, asistencia), údaje o destinácii, termínové, cenové a obsahové údaje o poskytovaných službách za účelom:

Ponuka a predaj zájazdov, uzatváranie zmlúv o zájazde, poskytovanie iných služieb cestovného ruchu.

Čl. 6 ods. 1. písm. b) GDPR

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá fyzická osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje aj iných osôb, ktoré vystupujú na strane zmluvnej strany, ak je zmluvnou stranou právnická osoba alebo zastúpená fyzická osoba,  a oprávnený záujem prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov okrem objednávateľa aj cestujúcich, v prospech ktorých bola zmluva o zájazde alebo o poskytnutí inej služby cestovného ruchu uzatvorená, aby mohla byť poskytnutá objednaná a realizovaná služba cestovného ruchu (zájazd).

Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovatelia v zmysle § 33a Zákona č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 78 ods. 5 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10 rokov

alebo do ukončenia plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného, predzmluvného vzťahu a do uplynutia aplikovateľných premlčacích, prekluzívnych, reklamačných, uschovacích a iných obdobných lehôt, a to do uplynutia poslednej z týchto lehôt

Ak ste reklamujúcim subjektom Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných osobných údajov uvedených v zmluve o zájazde a údaje týkajúce sa reklamovaných služieb, údaje o bankovom účte (na účely vrátenia finančných prostriedkov pri vybavení reklamácie) za účelom:

Reklamácie - evidencia a vybavovanie reklamácií na základe osobitných právnych predpisov.

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR  

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba v spojení s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - údaje sú nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa vybaviť reklamáciu (zákon o zájazdoch, Občiansky zákonník, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a pod.)

... v spojení s výnimkou zo zákazu spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov (ak sú predmetom reklamovanej služby takéto údaje):

Čl. 9 ods. 1 písm. f) GDPR

spracúvanie je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

4 roky od uplatnenia reklamácie

Ak ste záujemcom o sprostredkovanie jednotlivých služieb cestovného ruchu, vrátane osoby, ktorej záujemca uviedol osobné údaje za účelom sprostredkovania služby, Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov v rámci rezervačného formulára, najmä meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, email, údaje týkajúce sa služby, počet osôb, základné údaje ďalších osôb, a to na tento účel

Ponuka a rezervácia jednotlivej služby cestovného ruchu, sprostredkovanie jednotlivej služby cestovného ruchu

Čl. 6 ods. 1. písm. b) GDPR

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá fyzická osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje aj iných osôb, ktoré vystupujú na strane zmluvnej strany, ak je zmluvnou stranou právnická osoba alebo zastúpená fyzická osoba,  a oprávnený záujem prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov okrem objednávateľa aj iných osôb, ktoré záujemca zastupuje pri plnení sprostredkovateľskej zmluvy s DUBTOUR, vrátane plnenia predzmluvných vzťahov.

10 rokov

V prípade ak nedôjde k sprostredkovaniu zmluvy o poskytnutí jednotlivej služby cestového ruchu s konkrétnym poskytovateľom, osobné údaje sú anonymizované po uplynutí 1 roka a ďalej sú anonymné údaje používané na účely štatistiky, vyhodnocovania úspešnosti ponúk a zlepšovania kvality služieb.  

Ak ste našim klientom alebo jeho oprávneným zástupcom, Vaše osobné údaje  môžeme spracúvať aj v rozsahu bežných údajov ako meno, priezvisko a emailová adresa za účelom:

Posielania newslettera klientom a iným osobám, ktoré primerane očakávajú, že tento newsletter obdržia vzhľadom k ich predchádzajúcemu vzťahu.

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa na výkone priameho marketingu voči klientom, ktorí už s prevádzkovateľom cestovali v rámci zájazdu alebo im bola poskytnutá alebo sprostredkovaná iná služba cestovného ruchu.

10 rokov od poskytnutia poslednej služby

Ak ste objednávateľom darčekového poukazu alebo jeho prijímateľom, Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov ako základných identifikačných údajov a kontaktných údajov za účelom:

Vytváranie darčekových poukazov

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

(darca)

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa poskytovaní služby "darčekové poukazy" a primerané očakávania obdarovaných dotknutých osôb, že takýto darčekový poukaz dostanú a budú ho môcť využiť. (obdarovaný)

počas platnosti kupónu + 2 roky pre prípadnú reklamáciu

Ak ste dodávateľom, odberateľom alebo osobou poverenou dodávateľom alebo odberateľom Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä identifikačných a kontaktných za účelom:

Plnenie povinností vyplývajúcich z účtovných predpisov, vedenia účtovnej agendy, správu účtovných dokladov.

Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR

plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov.

zákonné lehoty

Ak ste prijímateľom alebo odosielateľom našej korešpondencie Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä kontaktných údajov, vrátane predmetu korešpondencie za účelom:

Evidencie prijatej a odoslanej korešpondencie, vrátane elektronickej korešpondencie.

Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR

plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov, najmä zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

zákonné lehoty archivovania dôležitých dokumentov

Ak ste uchádzačom o zamestnanie Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä identifikačných a kontaktných údajov a iných údajov, ktoré ste nám poskytli v rámci životopisu, motivačného listu, pohovoru za účelom:

Výberu uchádzačov o zamestnanie na voľné pracovné miesto.

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

plnenie predzmluvných vzťahov s dotknutou osobou.

1 mesiac po ukončení výberového konania

Ak ste fyzickou osobou uplatňujúcou svoje práva ako dotknutá osoba podľa GDPR Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä kontaktných údajov a identifikačných údajov ak sa uplatňované práva netýkajú osobitnej kategórie osobných údajov:

Výkon práv dotknutých osôb  a plnenie iných povinností podľa GDPR.

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, aby reagoval na žiadosti dotknutých osôb a plniť si tiež ďalšie povinnosti, ktoré mu ukladá GDPR, a zároveň primerané očakávania dotknutých osôb, že ich žiadosti budú vybavené a Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb koná v súlade s GDPR.

5 rokov - objektívna lehota na kontrolu vykonávanú Úradom na ochranu osobných údajov

Ak ste fyzickými osobami relevantnými z dôvodu zaistenia sieťovej bezpečnosti Vaše osobné údaje  spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä údajov získaných zo sietí za účelom:

Zaistenie sieťovej a inej bezpečnosti prevádzkovateľa pre ochranu spracúvaných údajov.

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na výkon oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa na zaistení bezpečnosti - povinnosť podľa GDPR zaviesť primerané bezpečnostné opatrenia.

Logovanie 7 dní

Ak ste fyzickými osobami relevantnými z dôvodu plnenia zmluvných vzťahov medzi dodávateľmi, odberateľmi Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä kontaktných údajov a identifikačných údajov za účelom:

Plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov. 

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

plnenie zmluvných a predzmluvných vzťahov (ak zmluvnou stranou je samotná fyzická osoba).

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (ak zmluvnou stranou je PO a v jej mene vystupujú za účelom plnenia zmluvných vzťahov iné fyzické osoby na základe osobitného oprávneniam alebo ak fyzickú osobu ktorá je zmluvnou stranou zastupuje iná fyzická osoba), aby mohol plniť zmluvné a predzmluvné vzťahy, pričom dotknuté osoby takéto spracúvanie môžu primerane očakávať.

do ukončenia plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného, predzmluvného vzťahu a do uplynutia aplikovateľných premlčacích, prekluzívnych, reklamačných, uschovacích a iných obdobných lehôt, a to do uplynutia poslednej z týchto lehôt

Ak ste fyzickou osobou, vstupujúcou do označených priestorov monitorovaných Prevádzkovateľom Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných osobných údajov ako obrazového záznamu bez možnosti rozoznávania akýchkoľvek biometrických znakom za účelom:

Monitorovanie priestoru prevádzky a bezprostredného priestoru pred prevádzkou na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, ochrany majetku, života alebo zdravia Prevádzkovateľa, klientov a tretích strán.

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov

na ochrane svojho majetku,  a majetku, života a zdravia dotknutých osôb, pričom dotknuté osoby môžu primerane očakávať monitorovanie v týchto priestoroch.

72 h

Ak ste návštevníkom našej web stránky Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu  bežných údajov ako online identifikátorov za účelom:

Zabezpečenie funkčnosti a výkonu web stránky Prevádzkovateľa.

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

oprávnený záujem Prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb na zabezpečenie funkčnosti a efektívneho výkonu web stránky, ktorý dotknuté osoby návštevou na web stránke aj primerane môžu očakávať.

Viac v informáciách o cookies.

Ak ste našimi klientami, potenciálnymi klientami alebo sa len zaujímate o naše služby a máte nejaké otázky, s ktorými by sme Vám mohli pomôcť prostredníctvom našich komunikačných kanáloch Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu údajov, ktoré ste nám poskytli v rámci dopytu, najmä však Vášho mena a priezviska prípadne iného online identifikátora údaje za účelom:

Vytváranie komunikačných kanálov pre možné dotazy a komunikáciu s dotknutými osobami.

Sociálne siete (Facebook, Instagram, Youtube)

V závislosti od obsahu dopytu:

Čl. 6 ods. 1 písm. b)

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvných a predzmluvných vzťahov (ak je klient / potenciálny klient fyzickou osobou).

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

oprávnený záujem Prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb (ak klient/potenciálny klient je právnická osoba alebo zastúpená fyzická osoba) a starostlivosť o nich, vrátane oprávneného záujmu Prevádzkovateľa na komunikácii s iným záujemcom a vyriešenie jeho dopytu v prípade ak sa nejedná o plnenie zmluvného, a predzmluvného vzťahu.

Do ukončenia plnenia zmluvného, predzmluvného vzťahu, prípadne 1 rok po ukončení riešenia iného dopytu, ktorý nesúvisí s plnením zmluvného a predzmluvného vzťahu.

Ukladanie dát na sociálnych sieťach podľa podmienok jednotlivej sociálnej siete, s ktorými dotknutá osoba prejavila súhlas.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na základe Vášho súhlasu, o ktorý Vás pri každej takejto operácii môžeme požiadať. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné, tzn. je na Vašom rozhodnutí, či nám osobné údaje poskytnete alebo nie. Ak nám súhlas udelíte, môžete ho následne kedykoľvek odvolať.

Len s Vaším súhlasom môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v týchto prípadoch:

Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

doba uchovávania

Ak ešte nie ste naším klientom a máte záujem o zasielanie nášho newslettera, Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä kontaktných údajov ako meno priezvisko, emailová adresa za účelom:

Zasielania newslettra  osobám, ktoré ešte nie sú klienti Prevádzkovateľa ani s ním nemajú iný obdobný vzťah vo vzťahu k službám, ktoré sú súčasťou newslettra.

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

súhlas dotknutej osoby

10 rokov

Ak ste naším klientom Vaše osobné údaje v niektorých prípadoch môžeme spracúvať aj rozsahu bežných údajov ako fotografií za účelom:

Zhotovovanie a/alebo zverejňovanie fotografií klientov na účely propagácie Prevádzkovateľa a jeho činnosti, či už vytvorené na zájazde Prevádzkovateľom alebo jeho zástupcom alebo zaslané samotným klientom Prevádzkovateľa cez sociálne siete a iné komunikačné kanály.

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

súhlas dotknutej osoby

V prípade, že svoje fotografie a videá nám sami iniciatívne poskytnete, považujeme to za súhlas s takýmto spracúvaním Vašich osobných údajov na základe vyjadreného súhlasu v súlade s požiadavkami GDPR

5 rokov

Ak ste návštevníkom našej webovej stránky Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov ako logy, IP adresa, iné údaje získavané o Vašej činnosti zo sietí za účelom:

Vytváranie personalizovanej reklamy, remarketing alebo retargeting za účelom podpory predaja.

Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

súhlas dotknutej osoby

Viac v informáciách o cookies.

Ak ste osobou, ktorá nám dobrovoľne poskytuje zdravotné údaje (zdravotné postihnutie, diéty, alergie, tehotenstvo) v súvislosti so žiadanými alebo poskytovanými službami cestovného ruchu a na prelomenie zákazu ich spracúvania nás neoprávňuje iná výnimka z článku 9 ods. 2 GDPR, Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu osobitnej kategórie osobných údajov za účelom:

Plnenie našich predzmluvných a zmluvných vzťahov, aby sme boli schopní zabezpečiť všetky Vami požadované služby a zabezpečiť Vám komfort a spokojnosť na dovolenke.

Čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR

výslovný súhlas pre osobitnú kategóriu osobných údajov

Prevádzkovateľ vyslovene tieto údaje  nepožaduje, a teda sa jedná o nepovinný údaj, ktorý nám o sebe dobrovoľne uvádzate, aby sme vyhoveli Vašim požiadavkám, preto bez udelenie Vášho výslovného súhlasu nie sme povinní tieto údaje ďalej spracúvať.

V súvislosti s dopravou nás na spracúvanie zdravotných údajov oprávňujú aj osobitné predpisy (najmä predpisy o právach cestujúcich v leteckej a autobusovej doprave) a zdravotné údaje môžeme v niektorých prípadoch spracúvať aj na prípadné preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov cestujúcich.

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, spracúvame osobné údaje len počas trvania tohto súhlasu. Svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať.

4.  Po akú dobu budeme spracúvať vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na naplnenie uvedených účelov. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov.

5.  Z akých zdrojov tieto informácie pochádzajú?

Spracúvame najmä údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo ste nám ich oznámili v priebehu našej spolupráce alebo nám ich poskytla iná osoba z Vašej spoločnosti alebo sme sa o nich dozvedeli z verejných registrov.

Ak spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sme získali od inej fyzickej osoby ako napríklad od objednávateľa zájazdu / služby cestovného ruchu, iného cestujúceho alebo od inej fyzickej osoby,  osoby poskytujúce Vaše osobné údaje vyhlasujú, že sú Vami splnomocnené na poskytnutie osobných údajov, aby sa mohla uzatvoriť zmluva o zájazde, alebo poskytnúť iná služba cestovného ruchu, ktorú si máte záujem objednať a ste nimi informovaní o našich podmienkach ochrany osobných údajov.

6.  Kto je príjemcom osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov: 

·  našim zmluvným partnerom, prostredníctvom ktorých zabezpečujeme služby cestovného ruchu, ktoré ste si u nás objednali alebo ktoré sme Vám sprostredkovali (partnerské cestovné kancelárie a handlingoví parteri, ubytovacie zariadenia, dopravcovia, sprievodcovia a delegáti, poisťovne, iní poskytovatelia cestovných služieb);

·  našim zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme pre naše bežné fungovanie a realizáciu zmluvného vzťahu odberateľmi, a to dodávateľom informačných technológií (poskytovateľ webhostingu, služby email marketingu, správy IT) a poskytovateľom služieb účtovníctva; 

·  cestovným agentúram, prostredníctvom ktorých ste si u nás objednali služby cestovného ruchu. 

·  iným subjektom v prípadoch, kedy nám právo alebo povinnosť poskytnutia Vašich osobných údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, Polícií a pod.).

7.  prenos osobných údajov do tretích krajín

Nakoľko sme cestovná kancelária zameraná na organizovanie zahraničných zájazdov, poskytovanie a sprostredkovanie služieb cestovného ruchu v zahraničí, na zabezpečenie objednaných služieb poskytujeme Vaše osobné údaje aj našim zmluvným partnerom do zahraničia.

V prípade, že ide o tretie krajiny, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, poskytujeme ďalšie záruky ochrany Vašich osobných údajov, a to:

·  štandardné zmluvné doložky ako súčasť zmluvy s obchodným partnerom z tretej krajiny,

·  pri jednorazovom prenose alebo objektívnej nemožnosti štandardné zmluvné doložky použiť u príjemcu (hotel, dopravca, iný poskytovateľ služieb) sa prenos vykonáva len podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) a c) GDPR, tzn. prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť dotknutej osoby alebo prenos je nevyhnutný pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy uzatvorenej v záujme dotknutej osoby medzi Prevádzkovateľom a inou fyzickou alebo právnickou osobou, alebo

·  prenos je nevyhnutný na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Zoznam tretích krajín, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany, je uvedený na webovej stránke Úradu na ochranu osobných údajov: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujucich-primeranu-uroven-ochrany. Ostatné tretie krajiny sa považujú za krajiny, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany. 

8.  AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE

Vaše osobné údaje nie sú a nebudú použité v rámci automatizovaného individuálneho rozhodovania a ani na profilovania.

9.  Aké máte práva pri spracovaní Vašich osobných údajov?

·  právo na prístup – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.

·  právo na opravu – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

·  právo na výmaz - môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

(i)  osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

(ii)  v minulosti ste nám na spracúvanie poskytli súhlas, ktorý odvoláte a my zároveň nie sme oprávnený spracúvať predmetné osobné údaje bez Vášho súhlasu;

(iii)  namietate voči spracúvaniu vykonávanom v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo profilovanie) a nad vašimi záujmami, právami a slobodami neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo

(iv)  namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu;

(v)  osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

(vi)  osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva Členského Štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha;

(vii)osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa GDPR.

·  právo na obmedzenie spracúvania - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

(i)  popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;

(ii)  spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;

(iii)  prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

(iv)  vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo profilovanie), a to až kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

·  právo na prenosnosť údajov – ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe:

(i)  vášho súhlasu alebo

(ii)  je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou,

a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami spracúvania, máte právo žiadať o prenesenie osobných údajov k inému prevádzkovateľovi. To platí vtedy, ak ste osobné údaje poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a týmto právom nie sú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

·  právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.

·  právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk.

Vaše práva môžu byť obmedzené relevantným právom EÚ alebo Členského Štátu.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva prostredníctvom žiadosti o výkon práva dotknutej osoby. Je povinnosťou Prevádzkovateľa zabrániť poskytnutiu osobných údajov neoprávnenej osobe.

Počasie v Emirátoch Počasie v Emirátoch Cookies Cookies Počasie na Seychelách Počasie na Seychelách Počasie na Maledivách Počasie na Maledivách Počasie na Mauríciu Počasie na Mauríciu Ramadán Ramadán Garančný list Garančný list FAQ - často kladené otázky FAQ - často kladené otázky Všeobecné zmluvné podmienky (zájazd) Všeobecné zmluvné podmienky (zájazd) Všeobecné zmluvné podmienky (ubytovanie) Všeobecné zmluvné podmienky (ubytovanie) Reklamačný poriadok Reklamačný poriadok Last minute dovolenka Maldivy Last minute dovolenka Maldivy Last minute dovolenka v Dubaji Last minute dovolenka v Dubaji

Mohlo by vás zaujímať

Počasie v Emirátoch Počasie v Emirátoch
Aké je počasie v Dubaji? Kedy a v ktorých mesiacoch je najlepšie cestovať do Emirátov?
Cookies Cookies
Počasie na Seychelách Počasie na Seychelách
Aké je počasie na Seychelách? Kedy a v ktorých mesiacoch je najlepšie cestovať na Seychely?
Počasie na Maledivách Počasie na Maledivách
Aké je počasie na Maledivách? Kedy a v ktorých mesiacoch je najlepšie cestovať na Maledivy?
Počasie na Mauríciu Počasie na Mauríciu
Aké je počasie na Mauríciu? Kedy a v ktorých mesiacoch je najlepšie cestovať na Maurícius?
Ramadán Ramadán
Čo je Ramadán? Ovplyvní Vás počas dovolenky?
Garančný list Garančný list
GDPR - ochrana osobných údajov GDPR - ochrana osobných údajov
FAQ - často kladené otázky FAQ - často kladené otázky
Všeobecné zmluvné podmienky (zájazd) Všeobecné zmluvné podmienky (zájazd)
Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch organizovaných DUBTOUR GROUP s.r.o.
Všeobecné zmluvné podmienky (ubytovanie) Všeobecné zmluvné podmienky (ubytovanie)
Všeobecné zmluvné podmienky sprostredkovania jednotlivých služieb cestovného ruchu
Reklamačný poriadok Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok cestovnej kancelárie DUBTOUR GROUP s.r.o.
Akcia
Späť na začiatok stránky
OK
Načítava sa článok...
PAGE_IS_OK