Ochrana osobných údajov | Dubaj.sk

GDPR - ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči klientom

podľa článkov 13 a 14  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)

Dovoľujeme si Vás stručne informovať o spracúvaní Vašich osobných údajov. Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

I. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je:
DUBTOUR, s.r.o., so sídlom Karpatská 28, 811 08 Bratislava, IČO: 44852568, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 59869/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

KONTAKT:
dubaj@dubaj.sk | +421 2 52 62 41 44/45

II. V AKÝCH SITUÁCIÁCH BUDE PREVÁDZKOVATEĽ VAŠE ÚDAJE SPRACÚVAŤ?

Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy, osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu, nám musíte poskytnúť, v opačnom prípade Vám naše služby nemôžeme poskytnúť.

Bez Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje len v týchto prípadoch a na základe týchto právnych základov:

 • Ponuka a predaj zájazdov, uzatváranie zmlúv o zájazde, poskytovanie iných služieb cestovného ruchu, a to na základe zmluvy o zájazde alebo zmluvy o poskytnutí inej služby cestovného ruchu, resp. na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a tretích strán a na základe zákona o zájazdoch ako aj iných osobitných predpisov upravujúcich služby cestovného ruchu;
 • Reklamácie - evidencia a vybavovanie reklamácií na základe osobitných právnych predpisov;
 • Plnenie povinností vyplývajúcich z účtovných predpisov, vedenie účtovnej agendy, správa účtovných dokladov na základe osobitných právnych predpisov;
 • Podpora predaja: marketingové ponuky, newsletter, zasielanie katalógov, informácie o produktoch a novinkách klientom, ktorí už s nami cestovali alebo im bola poskytnutá iná služba cestovného ruchu, údaje týkajúce sa predchádzajúcich požiadaviek klientov pre zasielanie relevantných ponúk a to na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa;
 • Vedenie knihy prijatej a odoslanej korešpondencie podľa osobitného právneho predpisu;
 • Monitorovanie priestoru prevádzky a bezprostredného priestoru pred prevádzkou na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, ochrany majetku, života alebo zdravia Prevádzkovateľa, klientov a tretích strán.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na základe Vášho súhlasu, o ktorý Vás pri každej takejto operácii môžeme požiadať. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné, tzn. je na Vašom rozhodnutí, či nám osobné údaje poskytnete alebo nie. Ak nám súhlas udelíte, môžete ho následne kedykoľvek odvolať.

Len s Vaším súhlasom môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v týchto prípadoch:

 • Podpora predaja: marketingové ponuky, newsletter, zasielanie katalógov, informácie o produktoch a novinkách voči akýmkoľvek záujemcom (nie v pozícii klienta Prevádzkovateľa);
 • Fotografie - vytváranie, ukladanie, zverejňovanie, na účely propagácie Prevádzkovateľa a jeho činnosti, či už vytvorené na zájazde Prevádzkovateľom alebo jeho zástupcom alebo zaslané samotným účastníkom zájazdu (klientom).
 • Zdravotné údaje ako zdravotné postihnutie, alergie a iné zdravotné informácie, ktoré nám o sebe poskytujete s výslovným súhlasom na zabezpečnie všetkých Vami požadovaných cestovných služieb pre Vašu spokojnosť a komfort.

III. OPRÁVNENÉ ZÁUJMY, PRE KTORÉ SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ

Prevádzkovateľ niekedy spracúva Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu aj na základe svojho oprávneného záujmu na spracúvaní alebo na základe opráveného záujmu tretích strán. Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe týchto oprávnených záujmov:

 • Oprávnený záujem Prevádzkovateľa a spolucestujúcich, resp. cestujúcich, v prospech ktorých bola zmluva o zájazde alebo o poskytnutí inej služby cestovného ruchu uzatvorená, aby mohla byť poskytnutá objednaná služba cestovného ruchu (zájazd);
 • Oprávnený záujem Prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov obdarovaného na účely uplatnenia darčekového poukazu a zároveň oprávnený záujem darcu aj obdarovaného na realizácii zájazdu za darčekový poukaz;
 • Oprávnený záujem - priamy marketing voči klientom, ktorí už s nami cestovali alebo im bola poskytnutá iná služba cestovného ruchu;
 • Oprávnený záujem Prevádzkovateľa na ochrane servera ako aj na ochrane svojho podnikania, oprávnený záujem na riadnom fungovaní web stránky (cookies);
 • Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, ochrany majetku, života alebo zdravia prevádzkovateľa a tretích strán prostredníctvom kamerového systému v prevádzke Prevádzkovateľa.

IV. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME?

Spracúvame o Vás bežné osobné údaje ako aj osobitnú kategóriu osobných údajov, najmä

 • meno, priezvisko, dátum narodenia, podpis, bydlisko, emailová adresa, telefónne číslo, rodné číslo (na účely cestovného poistenia), číslo pasu, miesto a dátum vydania, dátum platnosti, štátna príslušnosť, štátne občianstvo a kópia pasu (najmä na účely vybavenia víz), údaje o bankovom účte (na účely vrátenia finančných prostriedkov pri vybavení reklamácie ako aj pri platbe), pohlavie (na účely ubytovania s osobou rovnakého pohlavia pri skupinových zájazdoch), údaje o špecifických požiadavkách (diéty, asistencia), zdravotné údaje (zdravotné postihnutie, údaje o poskytnutom ošetrení na účely vybavenia poistenej udalosti), údaje o destinácii, termínové, cenové a obsahové údaje o poskytovaných službách;
 • údaje týkajúce sa predchádzajúcich požiadaviek klientov pre zasielanie relevantných ponúk;
 • IP adresa, cookies, logy (najmä pri poskytovaní služieb prostredníctvom webových stránok a na marketingové účely), iné údaje o dotknutých osobách získavané zo serverov;
 • obrazový záznam – kamerový záznam.

V. PO AKÚ DOBU BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov.

Osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu uchovávame vždy len po dobu, na akú ste nám súhlas poskytli.

VI. Z AKÝCH ZDROJOV TIETO INFORMÁCIE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, pochádzajú od Vás a ktoré ste nám poskytli napr. v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo ste nám ich oznámili v priebehu našej spolupráce alebo nám ich poskytla iná osoba, ktorá vo Váš prospech objednala naše služby, resp. prostredníctvom cestovnej agentúry, kde ste si náš zájazd objednali.

VII. KTO JE PRÍJEMCOM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

 • našim zmluvným partnerom, prostredníctvom ktorých zabezpečujeme služby cestovného ruchu, ktoré ste si u nás objednali (partnerské cestovné kancelárie a handlingoví parteri, ubytovacie zariadenia, dopravcovia, sprievodcovia a delegáti, poisťovne, iní poskytovatelia cestovných služieb);
 • našim zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme pre naše bežné fungovanie a realizáciu zmluvného vzťahu odberateľmi, a to dodávateľom informačných technológií (poskytovateľ webhostingu, služby email marketingu, správy IT) a poskytovateľom služieb účtovníctva;
 • cestovným agentúram, prostredníctvom ktorých ste si u nás objednali služby cestovného ruchu;
 • iným subjektom v prípadoch, kedy nám právo alebo povinnosť poskytnutia Vašich osobných údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, polícií a pod.).

VIII. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Nakoľko sme cestovná kancelária zameraná na organizovanie zahraničných zájazdov a poskytovanie služieb cestovného ruchu v zahraničí, na zabezpečenie objednaných služieb poskytujeme Vaše osobné údaje aj našim zmluvným partnerom do zahraničia.

V prípade, že ide o tretie krajiny, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, poskytujeme ďalšie záruky ochrany Vašich osobných údajov, a to

 1. štandardné zmluvné doložky ako súčasť zmluvy s obchodným partnerom z tretej krajiny,
 2. pri jednorazovom prenose alebo objektívnej nemožnosti štandardné zmluvné doložky použiť u príjemcu (hotel, dopravca, iný poskytovateľ služieb) sa prenos vykonáva len podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) a c) GDPR, tzn. prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť dotknutej osoby alebo prenos je nevyhnutný pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy uzatvorenej v záujme dotknutej osoby medzi Prevádzkovateľom a inou fyzickou alebo právnickou osobou, alebo
 3. prenos je nevyhnutný na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

IX. AKÉ MÁTE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

 • právo na prístup – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.
 • právo na opravu – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.
 • právo na výmaz – môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  2. v minulosti ste nám na spracúvanie poskytli súhlas, ktorý odvoláte a my zároveň nie sme oprávnený spracúvať predmetné osobné údaje bez Vášho súhlasu;
  3. namietate voči spracúvaniu vykonávanom v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo profilovanie) a nad vašimi záujmami, právami a slobodami neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu;
  4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
  5. osobné údaje musia byť vymazané aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva Členského Štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha;
  6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa GDPR.
 • právo na obmedzenie spracúvania – môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
  1. popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
  2. spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
  3. prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
  4. vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo profilovanie), a to až kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
 • právo na prenosnosť údajov – ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu alebo je to nevyhnutné na na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami spracúvania, máte právo žiadať o prenesenie osobných údajov k inému prevádzkovateľovi. To platí vtedy, ak ste osobné údaje poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a týmto právom nie sú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
 • právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.
 • právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk.
Vaše práva môžu byť obmedzené relevantným právom EÚ alebo Členského Štátu.
Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o výkon práva, je povinná Prevádzkovateľovi preukázať svoju totožnosť.
Počasie v Emirátoch Počasie v Emirátoch Počasie na Maledivách Počasie na Maledivách Počasie na Mauríciu Počasie na Mauríciu Počasie na Seychelách Počasie na Seychelách Ramadán Ramadán Garančný list Garančný list FAQ - často kladené otázky FAQ - často kladené otázky Všeobecné zmluvné podmienky Všeobecné zmluvné podmienky Reklamačný poriadok Reklamačný poriadok

Mohlo by vás zaujímať

Počasie v Emirátoch Počasie v Emirátoch
Aké je počasie v Dubaji? Kedy a v ktorých mesiacoch je najlepšie cestovať do Emirátov?
Počasie na Maledivách Počasie na Maledivách
Aké je počasie na Maledivách? Kedy a v ktorých mesiacoch je najlepšie cestovať na Maledivy?
Počasie na Mauríciu Počasie na Mauríciu
Aké je počasie na Mauríciu? Kedy a v ktorých mesiacoch je najlepšie cestovať na Maurícius?
Počasie na Seychelách Počasie na Seychelách
Aké je počasie na Seychelách? Kedy a v ktorých mesiacoch je najlepšie cestovať na Seychely?
Ramadán Ramadán
Čo je Ramadán? Ovplyvní Vás počas dovolenky?
Garančný list Garančný list
GDPR - ochrana osobných údajov GDPR - ochrana osobných údajov
Kratky popis
FAQ - často kladené otázky FAQ - často kladené otázky
Všeobecné zmluvné podmienky Všeobecné zmluvné podmienky
Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch organizovaných DUBTOUR, s.r.o.
Reklamačný poriadok Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok cestovnej kancelárie DUBTOUR, s.r.o.
Vážení klienti,
ďakujeme za prejavenú dôveru pri výbere dovolenky cez našu spoločnosť. Podľa aktuálnej situácie so šírením ochorenia COVID – 19 a nariadenia vlády Slovenskej republiky, bude naša prevádzka od pondelka 16.3 dočasne zatvorená. Počas tejto doby nás prosím kontaktujte prioritne emailom na dubaj@dubaj.sk, alebo telefonicky 02/52 62 41 44, 02/52 62 41 45, v urgentných prípadoch na linku S.O.S +421 915 841 960. Prosíme Vás o strpenie a porozumenie. Zároveň Vás chceme uistiť, že sa venujeme každému Vášmu dotazu a budeme sa snažiť reagovať čo najrýchlejšie.

Ďakujeme za Vašu podporu a priazeň.
Späť na začiatok stránky
OK
Načítava sa článok...
Táto stránka používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu
návštevnosti súbory cookie. Používaním tejto stránky s tým súhlasíte. Viac info
PAGE_IS_OK