Súhlas so spracúvaním osobných údajov | Dubaj.sk

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Podľa článku 28 ods. 3 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov(ďalej len „GDPR“) (ďalej len „Súhlas“)

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou DUBTOUR, s.r.o., so sídlom Karpatská 28, 811 08 Bratislava, IČO: 44852568, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 59869/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) a to:

  • v rozsahu: e-mailová adresa,
  • pre účel: priamy marketing Prevádzkovateľa – zasielanie akcií, noviniek a zaujímavostí,
  • po dobu: 10 rokov.

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá/ý, že poskytnuté osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva iba na základe tohto Súhlasu. Nemám žiadnu povinnosť ich Prevádzkovateľovi poskytnúť a tento Súhlas mám právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo Súhlasu pred jeho odvolaním. Ak tento Súhlas odvolám, moje takto poskytnuté osobné údaje musí Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu prestať spracúvať, ak na ich následné spracúvanie nemá iný právny základ. V súvislosti s neposkytnutím alebo odvolaním tohto Súhlasu mi nemôže hroziť žiadna ujma.

Zároveň vyhlasujem, že som bol ako Dotknutá Osoba poučený o svojich právach a ďalších informáciách v zmysle Článku 13 GDPR v spojení s Článkami 15 – 22 GDPR.

Poučenie o vašich právach a iných skutočnostiach

  • Poskytnuté osobné údaje spracúvame prostredníctvom Sprostredkovateľa.
  • Poskytnuté osobné údaje nebudeme poskytovať ďalším príjemcom.
  • Poskytnuté osobné údaje nebudeme poskytovať do krajiny mimo EHS a/alebo poskytovať medzinárodnej organizácii.
  • Máte právo na prístup k poskytnutým osobným údajom, ktoré môžete najlepšie realizovať prostredníctvom písomnej žiadosti na e-mailovú adresu Zodpovednej Osoby, uvedenú v hlavičke tohto Súhlasu.
  • Máte právo žiadať o opravu alebo obmedzenie spracúvania poskytnutých osobných údajov, najmä ak sú podľa vás spracúvané nesprávne.
  • Máte právo vyžiadať si poskytnuté osobné údaje na prenos k inému prevádzkovateľovi alebo môžete o takýto prenos požiadať priamo nás.
  • Máte právo žiadať o výmaz svojich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.
Vaše práva môžu byť obmedzené relevantným právom EÚ alebo Členského Štátu.
Žiadosti o výkon vašich práv prosím zasielajte z poskytnutej e-mailovej adresy.
Ochranu svojich práv môžete realizovať aj prostredníctvom sťažnosti adresovanej Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Pre viac informácií navštívte www.uoou.sk.
Späť na začiatok stránky
OK
Tieto webové stránky používajú súbory cookie, pre zlepšenie kvality našich služieb. Viac informácií
Súhlasím
PAGE IS OK