Všeobecné zmluvné podmienky | Dubaj.sk

Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch organizovaných DUBTOUR, s.r.o. (ďalej len Všeobecné podmienky) platia pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu organizované obstarávateľom DUBTOUR, s.r.o. (ďalej len CK DUBTOUR). Všeobecné podmienky CK DUBTOUR sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu, pobytu a služieb (ďalej len zmluvy o zájazde). Podpisom zmluvy o zájazde objednávateľ potvrdzuje, že tieto podmienky sú mu známe, uznáva ich a súhlasí s nimi.

I. Zmluva o obstaraní zájazdu.

 1. Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa obstarávateľom zájazdu (ďalej len „obstarávateľ“) rozumie spoločnosť DUBTOUR, s.r.o. IČO: 44852568 so sídlom: Karpatská 28, 811 05 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro, vložka číslo 59869/B.
 2. Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa objednávateľom (ďalej len „objednávateľ“) rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá s obstarávateľom uzavrela zmluvu o zájazde alebo osoba v ktorej prospech sa zmluva uzatvorila. V prípade, že na strane objednávateľa vystupuje viac osôb, používa sa aj na nich označenie v jednotnom čísle „objednávateľ“ v tomto prípade sú všetky osoby na strane objednávateľa povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluva o obstaraní zájazdu spoločne a nerozdielne.
 3. Zmluva o obstaraní zájazdu vzniká medzi obstarávateľom a objednávateľom na základe riadne vyplnenej a podpísanej zmluvy o obstaraní zájazdu potvrdenej obstarávateľom alebo inou obstarávateľom splnomocnenou cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou, ktoré sprostredkovávajú služby obstarávateľa. Za riadne vyplnenú a podpísanú zmluvu o obstaraní zájazdu objednávateľom v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje aj riadne vyplnená a podpísaná zmluva o obstaraní zájazdu jeho zákonným zástupcom alebo splnomocneným zástupcom.
 4. Iná splnomocnená cestovná kancelária alebo cestovná agentúra, ktorá sprostredkováva služby objednávateľa (viď ods.3) nie je splnomocnená dohodnúť s objednávateľom ustanovenia v zmluve o obstaraní zájazdu alebo poskytovať objednávateľovi informácie, ktoré sú v rozpore s popisom alebo informáciami o zájazde uvedené v katalógu alebo na www.dubaj.sk.
 5. Objednávateľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že je na základe zákona alebo splnomocnenia oprávnený v mene objednávateľa zájazdu uzatvoriť zmluvu a že v prípade uzatvorenia zmluvy v prospech inej osoby, táto vyjadrila súhlas s účasťou na zájazde. Súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu sú všetky písomné doklady a informácie, ktoré objednávateľ od obstarávateľa obdrží alebo na základe ktorých objednávateľ uzatvorí zmluvu a to najmä ponukový katalóg alebo ponúk obdržaných od obstarávateľa.
 6. Podpisom zmluvy o obstaraní zájazdu objednávateľ potvrdzuje, že predtým ako uzatvorí zmluvu sa s jej obsahom ako aj so všetkými jej súčasťami oboznámil a bezvýhradne s ňou súhlasí. Zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s obsahom týchto VŠEOBECNE ZMLUVNÝCH PODMIENOK CK DUBTOUR.
 7. Zmluvný vzťah uzavretý bez priameho kontaktu. Na zmluvné vzťahy založené prostredníctvom telefónu, poštovej korešpondencie, elektronickej komunikácie, internetu, alebo iným spôsobom bez priameho kontaktu sa vzťahujú tieto všeobecne zmluvné podmienky sú záväznou súčasťou v prípade, že došlo k uzavretiu zmluvného vzťahu spôsobom definovaným v tomto bode.

II. Cena zájazdu

 1. Cenu za zájazd a všetky služby ktoré si objednávateľ objednal alebo ktoré sú zahrnuté do zájazdu (ďalej len „cena zájazdu“) sa rozumie celková cena zájazdu uvedená v zmluve o zájazde. Celková cena zájazdu zahŕňa aj zľavu napr. vernostnú a pod. poskytnutú objednávateľovi výhradne pri uzatváraní zmluvy o zájazde nie následne po podpísaní zmluvy o zájazde. Ak nie je v zmluve o zájazde inak cena zájazdu nezahŕňa náklady objednávateľa, ktoré musí vynaložiť v súvislosti dodržiavaním pasových, colných, vízových a iných predpisov krajiny miesta zájazdu.
 2. Pre poskytovanie zliav na deti je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu zájazdu resp. čerpania služieb.
 3. Obstarávateľ je oprávnený jednostranne zvýšiť cenu zájazdu alebo služieb, a to najneskôr do 21 dni pred termínom začiatku zájazdu, resp. začiatkom čerpania služieb, ak dôjde k:
  1. zvýšeniu dopravných nákladov vrátane ceny pohonných hmôt,
  2. zvýšeniu platieb, spojených so zabezpečovanou dopravou, najmä letiskových, cestných,
  3. prístavných, palivových a iných poplatkov, ktoré sú zahrnuté do ceny zájazdu alebo zabezpečovaných služieb,
  4. zmene kurzu eura ku kurzu inej meny použitej pri stanovovaní ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%.
 4. V prípade, ak nie je v zmluve o obstaraní zájazdu alebo týchto zmluvných podmienkach určený spôsob výpočtu zvýšenia ceny zájazdu z dôvodov podľa bodu 3. tohto článku inak, bude takéto zvýšenie ceny zájazdu zodpovedať príslušným skutočným nákladom spojeným s potrebou zvýšenia ceny zájazdu.
 5. V prípade nevyhnutnosti zvýšiť cenu z dôvodov podľa bodu 3 tohto článku môže tak obstarávateľ urobiť na základe písomného oznámenia, ktoré musí byť objednávateľovi odoslane listom na adresu v zmluve objednávateľom uvedenú najneskôr 21 dni pred začatím zájazdu alebo čerpania služieb, a v ktorom bude presne určený dôvod a spôsob zvýšenia. Objednávateľ je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v l ehote u rčenej v p ísomnom oznámení o zvýšení ceny, v opačnom prípade je obstarávateľ oprávnený postupovať podľa čl. III..
 6. Ak obstarávateľ chce použiť požadované služby na zmluve o zájazde pre potrebu podnikania, cestovná kancelária DUBTOUR uplatní 20% DPH v zmysle zákona č.222/2004 Z.z. § 65 odst. 10 k uvedenej cene na zmluve o zájazde do tretej krajiny v prípade, že obstarávateľ je zdaniteľná osoba v zmysle uvedeného zákona o DPH. K využitiu služieb pre podnikateľské účely obstarávateľ predloží pri spísaní zmluvy o zájazde (nie dodatočne) pre potrebu vystavenia daňového dokladu svoje fakturačné údaje.

III. Platobné podmienky

 1. Právo na poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká objednávateľovi až zaplatením úplnej ceny zájazdu a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb
 2. Obstarávateľ má právo požadovať pri uzatváraní zmluvy o zájazde zálohu v minimálnej výške 50% z ceny zájazdu alebo všetkých objednaných služieb (okrem komplexného cestovného poistenia, ktoré musí objednávateľ zaplatiť v plnej výške pri podpísaní zmluvy o zájazde). Ak je kalkulovaná cena letenky v zájazde vyššia ako požadovaná záloha 50%, tak objednávateľ zaplatí zálohu minimálne vo výške ceny letenky. Zvyšnú časť ceny za objednaný zájazd alebo na všetky objednané služby je objednávateľ povinný zaplatiť najneskôr do 35 dní pred začatím zájazdu alebo čerpania služieb.
 3. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 35 dní pred začatím zájazdu alebo začatím čerpania služieb je objednávateľ povinný zaplatiť zájazd 100% ceny zájazdu alebo objednaných služieb pri vzniku zmluvného vzťahu.
 4. Za objednane služby je možne zaplatiť v hotovosti (len do výšky 5 000 EUR), bankovým prevodom alebo iným dohodnutým spôsobom, pričom za deň zaplatenia sa považuje ten deň, kedy boli peňažne prostriedky pripísane na účet obstarávateľa, resp. prevzaté obstarávateľom v hotovosti.
 5. V prípade nezaplatenia ceny zájazdu alebo za objednane služby v obstarávateľom stanovených lehotách je obstarávateľ oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy a zájazd alebo služby neposkytnúť, pričom objednávateľ je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré obstarávateľovi nesplnením si zmluvných povinnosti objednávateľom vznikli. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo obstarávateľa na náhradu škody a ušlého zisku.

IV. Práva a povinnosti objednávateľa

 1. K základným právam objednávateľa patri:
  1. Právo na riadne poskytnutie úplne zaplateného zájazdu a služieb.
  2. Právo na riadne poskytnutie informácii, tykajúcich sa zájazdu a objednaných služieb ktoré sú obstarávateľovi známe, ako i oboznámenie sa so zmenami, o ktorých sa obstarávateľ neskôr dozvedel.
  3. Právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek aj bez udania dôvodu pred začiatkom čerpania služieb, a to za podmienok podľa čl. VI. týchto podmienok.
  4. Právo písomne oznámiť obstarávateľovi, že zájazdu sa namiesto neho zúčastni iná osoba, uvedená v tomto oznámení, pričom takéto oznámenie môže objednávateľ urobiť v lehote do 30 dni pred nástupom na zájazd alebo začiatkom čerpania služieb. Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového objednávateľa s uzatvorenou zmluvou a prehlásenie, že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde alebo ktoré sú podmienkou na čerpanie objednaných služieb. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinnosti pôvodného objednávateľa, pričom spolu sním spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu alebo objednaných služieb, ako i úhradu nákladov, ktoré obstarávateľovi v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú. V prípade neuhradenia ceny za objednane služby alebo nákladov, súvisiacich so zmenou objednávateľa, platí čl. III. bod 5 týchto podmienok. Uvedené sa vzťahuje len na tie prípady, keď zmenu objednávateľov je obstarávateľ schopný zabezpečiť, v opačnom prípade obstarávateľ písomne upozorní na nemožnosť zmeny pôvodného objednávateľa. Obstarávateľ si účtuje za každú zmenu objednávateľa administratívny poplatok vo výške skutočne vzniknutých nákladov, no minimálne 20,- euro na osobu.
  5. Právo na reklamáciu nedostatkov a chybných plnení podľa čl. VIII. týchto podmienok.
  6. Právo na obdržanie dokladu o povinnom zmluvnom poistení obstarávateľa pre prípad jej úpadku, ktorý obsahuje všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z. a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa na objednané služby táto povinnosť vzťahuje.
  7. Právo na kontakt na zástupcu obstarávateľa, na ktorého sa objednávateľ môže obrátiť v ťažkostiach v priebehu celého zájazdu so žiadosťou o pomoc a ktorý je zároveň oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie.
 1. K základným povinnostiam objednávateľa patri najmä:
  1. Poskytnúť obstarávateľovi súčinnosť, potrebnú na riadne zabezpečenie zájazdu a objednaných služieb, a to najmä poskytnutie úplných a pravdivých údajov pre účely zmluvy o zájazde a ostatných potrebných dokladov ako i predloženie všetkých príslušných podkladov a dokumentov, ktorými je poskytnutie služieb podmienene. V prípade riadneho nesplnenia si tejto povinnosti je objednávateľ povinný uhradiť obstarávateľovi všetky náklady a škodu, ktorá poskytnutím nesprávnych a neúplných údajov (napr. nesprávne uvedené meno na vystavenej letenke) obstarávateľovi vznikla.
  2. Nahlásiť vopred čerpanie služieb inými osobami ako štátnymi príslušníkmi SR, v opačnom prípade obstarávateľ nezodpovedá za riadne zabezpečenie zájazdu alebo za poskytnutie služieb týmto osobám. Iní ako slovenskí štátni príslušníci zodpovedajú sami za splnenie všetkých potrebných náležitosti (napr. pasových, colných, devízových a iných predpisov krajiny miesta zájazdu), ktorými je poskytnutie zájazdu a čerpanie služieb v SR a v zahraničí pre nich podmienene.
  3. Zaplatiť celú cenu za všetky objednané a so zájazdom súvisiace služby v zmysle čl. II. týchto podmienok a v prípade potreby preukázať túto skutočnosť dokladom, ktorý objednávateľ obdrží od obstarávateľa; v opačnom prípade môže obstarávateľ odstúpiť od zmluvy a má okrem storno poplatkov právo aj na náhradu škody, ktorá porušením si povinnosti objednávateľom obstarávateľovi vznikla.
  4. V prípade oznámenia dodatočných zmien ohľadne zájazdu alebo objednaných služieb oznámiť bezodkladne, najneskôr v stanovenej lehote písomne svoje stanovisko obstarávateľovi.
  5. Prevziať od obstarávateľa všetky doklady, potrebne na čerpanie objednaných a zaplatených služieb a skontrolovať správnosť údajov v nich uvedených.
  6. V prípade, že zistí nesprávnosť údajov podľa čl. IV. bod 2 písm. e), je povinný o tom bezodkladne informovať obstarávateľa.
  7. Pri čerpaní služieb sa presne riadiť pokynmi a informáciami oznámenými obstarávateľom alebo jeho zástupcami v SR alebo v zahraničí, dodržiavať časy a miesta odchodov a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť si všetky potrebne cestovne doklady a splniť iné podmienky, potrebne pre čerpanie služieb (pas, víza, doklady o poistení, očkovanie a pod.).
  8. Riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo zástupcu obstarávateľa a dodržiavať stanovený program zájazdu a príslušne právne predpisy navštívenej krajiny ako i miesta pobytu a objektu, v prípade ich porušenia alebo pri závažnom narušovaní programu zájazdu alebo čerpania služieb je obstarávateľ oprávnený odoprieť objednávateľovi ich poskytnutie, čim objednávateľ stráca pravo na tieto ako i na ďalšie nevyužite služby, a to bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu.
  9. Niesť sám zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojim konaním počas zájazdu alebo čerpania služieb v dopravnom prostriedku, v ubytovacom zariadení alebo inej osobe spôsobil.
  10. Zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka počas celej doby zájazdu, podobne zaistiť sprievod potrebný dohľad aj u osôb, ktorých zdravotný alebo osobný stav to vyžaduje.
  11. Rešpektovať bezpečnostne predpisy a pokyny súvisiace s bezpečnosťou prepravy ako aj podrobiť sa pokynom personálu na palube lietadla, rešpektovať zákaz fajčenia na palube lietadla, nesprávať sa agresívne voči spolucestujúcim apod. Pri neplnení povinnosti uvedených v predchádzajúcej vete je vylúčená akákoľvek zodpovednosť obstarávateľa za neúčasť objednávateľa na zájazde či za nemožnosť riadneho využitia objednaných služieb.

V. Povinnosti obstarávateľa

Obstarávateľ je povinný:

 • mať po celý čas predaja zájazdov uzavretú zmluvu s poisťovňou o poistení zájazdu pre prípad úpadku,
 • odovzdať objednávateľovi Garančný list, ktorý preukazuje splnenie si podmienky obstarávateľa pri spísaní zmluvy o zájazde.
 • najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi meno a telefonický kontakt na zástupcu (čl. IV. bod. 1 písm. g),

VI. Zmena dohodnutých služieb

 1. Ak je obstarávateľ nútený pred začatím zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy o zájazde, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy; za zmenu podstatných podmienok zmluvy sa nepovažuje zmena ubytovacieho zariadenia v cieľovom mieste, ak je obstarané ubytovanie a ostatné služby s tým spojené v rovnakej alebo vyššej kategórii alebo štandarde, zmena stanoveného programu zájazdu z dôvodov, za ktoré obstarávateľ nezodpovedá alebo vzniknú zásahom vyššej moci, nezabezpečenie služieb sprievodcu alebo delegáta obstarávateľa, ani zmena leteckej spoločnosti, typu lietadla a trasy a času letu. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo rozhodnúť sa, či so zmenou zmluvy súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvnej pokuty. Rozhodnutie objednávateľa musí písomne oznámiť obstarávateľovi v lehote určenej obstarávateľom v návrhu zmeny, inak platí, že s navrhnutou zmenou súhlasí.
 2. Obstarávateľ si ďalej vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.
 3. Ak obstarávateľ zruší zájazd, je povinný túto skutočnosť objednávateľovi písomne oznámiť bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 7 dní pred začiatkom zájazdu; v kratšej lehote tak obstarávateľ môže urobiť, iba ak sú pre to dôvody hodné osobitného zreteľa.
 4. Ak obstarávateľ odstúpi od zmluvy o zájazde z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začatím alebo ak objednávateľ odstúpi od zmluvy o zájazde podľa odseku 1, má objednávateľ právo žiadať, aby mu obstarávateľ na základe novej zmluvy poskytol iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak obstarávateľ môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej zmluvy o zájazde sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, je obstarávateľ povinný tento rozdiel objednávateľovi bezodkladne vrátiť.
 5. Na základe individuálneho želania objednávateľa je obstarávateľ, nie však povinný, urobiť zmeny podmienok dohodnutých v zmluve o zájazde, ak je to možné. Vykonanie takýchto zmien môže podliehať zaplateniu poplatku vo výške minimálne 20,-EUR za každú zmenu. Týka sa to najmä zmeny mena a priezviska účastníka zájazdu, počtu osôb, termínu, nástupného miesta, typu ubytovacieho zariadenia a pod. V prípade, že sa takáto zmena požaduje v lehote kratšej než 45 dní pred začatím zájazdu, považuje sa uvedená požiadavka za odstúpenie od zmluvy o zájazde zo strany objednávateľa a objednávateľ je povinný zaplatiť obstarávateľovi zmluvnú pokutu v súlade s týmito všeobecnými podmienkami, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

VII. Odstúpenie od zmluvy objednávateľom a storno poplatky

 1. Objednávateľ ma právo kedykoľvek pred začatím čerpania služieb od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré je účinne dňom jeho doručenia obstarávateľovi alebo osobne v ktorejkoľvek predajnom mieste. Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť obstarávateľovi nasledovné storno poplatky (uvádzane čiastky platia pre 1 osobu bez rozdielu veku):
  1. skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 30 % z ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 61 dni a viac pred termínom začatia čerpania služieb,
  2. skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 50 % z ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 60 -36 dni pred termínom začatia čerpania služieb,
  3. vo výške 100% ceny zájazdu , ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 35 a menej dni pred termínom začatia čerpania služieb.
 2. V prípade, že objednávateľ nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec alebo z časti, nemá nárok na vrátenie časti ceny zájazdu za nečerpané služby.
 3. V prípade žiadosti objednávateľa o zmenu termínu alebo ubytovania pôvodnej objednávky na novu, ak takúto zmenu je obstarávateľ schopný zabezpečiť, postupuje sa ako pri storne pôvodnej objednávky a zavedení novej, pričom platia storno podmienky podľa tohto článku, ak nie je dohodnuté inak.
 4. V prípade, ak jeden z viacerých objednávateľov pri jednej zmluve o obstaraní zájazdu ruší svoju účasť na zájazde (napr. storno jednej osoby v 2-lôžkovej izbe) a zmluvne strany sa nedohodnú inak, je tento objednávateľ povinný uhradiť v rámci storno poplatkov aj príplatok za jednolôžkovú  izbu, podobne to platí pri obsadzovaní ubytovania, ktoré je kalkulované na vyšší počet osôb alebo pevne stanovený počet osôb. Pre určenie počtu dni pri výpočte storno poplatkov sa započítava aj deň, kedy došlo k riadnemu odstúpeniu od zmluvy. Rovnako sa postupuje aj v prípade zrušenia jednej zmluvy o obstaraní zájazdu, kde tento objednávateľ mal spoločne ubytovanie alebo služby s iným objednávateľom na základe inej zmluvy o obstaraní zájazdu.

VIII. Reklamačné konanie a zodpovednosť za škodu, alternatívne riešenie sporov

V prípade, že rozsah a kvalita služieb zájazdu sú na nižšej ako dohodnutej úrovni, vzniká účastníkovi zájazdu právo na reklamáciu služieb. Účastník zájazdu je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo zástupcu obstarávateľa tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava. Ak nie je možné okamžite zjednať nápravu, musí byť spísaný písomný záznam s presným označením zájazdu a predmetom reklamácie. Záznam podpíše poverený zástupca obstarávateľa alebo dodávateľa služieb a reklamujúci. Tento potvrdený písomný záznam ešte nie je považovaný za reklamáciu a účastník zájazdu je povinný ho predložiť spolu s reklamáciou bezodkladne obstarávateľovi, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, inak mu právo zaniká. Na všetky reklamácie v súlade s týmito podmienkami je obstarávateľ povinný odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie. Obstarávateľ zodpovedá objednávateľovi len za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Za predmet reklamácie sa nepovažujú také majetkové škody a ujmy, ktoré sú predmetom poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také ujmy, ktoré sú z poistenia vyňaté. Ak účastník zájazdu úplne alebo sčasti nevyužije objednané a zaplatené a obstarávateľom zabezpečené služby, nevzniká účastníkovi zájazdu nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.
Práva, ktoré objednávateľovi prípadne vznikli z dôvodov, že mu bol proti jeho vôli odmietnutý nástup do lietadla, že bol jeho let zrušený alebo má meškanie, a ktoré mu z týchto dôvodov priznáva Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11.2.2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91, objednávateľ uplatní u príslušného leteckého dopravcu. Ich uspokojením zanikajú zodpovedajúce práva objednávateľa voči cestovnej kancelárii DUBTOUR.
Obstarávateľ upozorňuje na možnosť meškania dopravných prostriedkov z dôvodov zhoršenia prejazdnosti ciest a hraničných priechodov, z dôvodov nepriaznivého počasia, prípadne z technických a prevádzkových dôvodov. Obstarávateľ nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si objednávateľ sám objedná u tretích osôb napr. použije vlastnú dopravu (letenku) je sám zodpovedný za dodržanie termínu nástupu a ukončenia služieb poskytnutých obstarávateľom. Výška náhrady škody ako i všetky ostatne nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu (vyššie uvedené Nariadenie ES). Obstarávateľ nie je zodpovedný za samotné rozhodnutie pri udeľovaní víz do krajín , ktoré majú vízovú povinnosť pre občanov Slovenskej republiky a občanov iných krajín, nezodpovedá za škodu v prípade neudelenia víz aj keď objednávateľ dodal požadované podklady. Udeliť alebo neudeliť vstupné vízum je vždy v právomoci príslušného štátu do ktorého sa vízum žiada.

Alternatívne riešenie sporov
Na všetky reklamácie v súlade s týmito podmienkami je obstarávateľ  povinný odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie. 
Ak obstarávateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z., ktorých aktualizovaný zoznam je dostupný na http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Návrh musí obsahovať povinné náležitosti a objednávateľ ho podá určeným spôsobom, a to všetko podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. 
Objednávateľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Táto platforma je využiteľná iba pre spotrebiteľské spory zo zmlúv uzatvorených na diaľku.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len objednávateľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi objednávateľom a  obstarávateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku, nie je možné ho využiť pri uzatvorení zmluvy v kamennej pobočke spoločnosti DUBTOUR. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od objednávateľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

IX. Cestovné poistenie

Poistenie proti insolventnosti obstarávateľa.
Obstarávateľ si splnil svoje povinnosti ohľadne povinného zmluvného poistenia zájazdov pre prípad úpadku v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z., na základe čoho bude objednávateľovi kryté:

 • doprava z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je doprava súčasťou zájazdu,
 • zaplatený preddavok alebo cena zájazdu, ak sa zájazd neuskutočnil,
 • rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu a ak bol zájazd poskytnutý čiastočne.

Poistenie je súčasťou každého zakúpeného zájazdu a vzťahuje len na zájazdy zakúpené v termíne, ktorý je uvedený v Garančnom liste.

Komplexné cestovné poistenie pre účastníkov zájazdu.
Obstarávateľ všetkým svojim klientom odporúča pri uzatvorení zmluvy o zájazde „Komplexné cestovné poistenie pre účastníkov zájazdu“ , na krytie 15 poistných rizík(uvedené na zmluve o zájazde) a 4 typy poistenia.

Poistenie storna zájazdu Typ A1 EXTRA
– 100% stornopoplatku max. 1 000€/osoba a spolu max.3000€

Poistenie storna zájazdu Typ A3 EXTRA
– 100% stornopoplatku max. 3 000€/osoba a spolu max.9000€

Poistenie storna zájazdu 3% z ceny nad 3000€
– 100% stornopoplatku max. 9 000€/osoba a spolu max.27 000€

Poistenie meškania lietadla UNION EXTRA
– ubytovanie v mieste odletu 120€/deň max.5dní
– denné odškodnenie 30€/1 deň max- 5dní
– náhradná hromadná doprava do vlasti max.500€

X. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje objednávateľa sú spracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). 
Obstarávateľ spracúva osobné údaje objednávateľa v podľa informácií uvedených v dokumente INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA – VOČI KLIENTOM, ktorý môžete nájsť tu.
Objednávateľ je povinný uvádzať správne a pravdivé osobné údaje a bez zbytočného odkladu informovať obstarávateľa o zmene vo svojich osobných údajoch. 

XI. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie DUBTOUR sú spracované v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z. o podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr , v znení zákona č. 186/2006 Z.z. a zmeny a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov.

Platnosť týchto zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované obstarávateľom, s výnimkou prípadov, ak obstarávateľ vopred dohodne písomne s objednávateľom iný rozsah vzájomných práv a povinností.
Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté v zmluve o obstaraní zájazdu obstarávateľa o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe obdržania cenovej ponuky a obstarávateľ si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom.
Objednávateľ prehlasuje svojim podpisom na zmluve o obstaraní zájazdu, že súhlasí s tým aby cestovná kancelária DUBTOUR spracovávala osobné údaje v zmysle čl. X.. Obstarávateľ zároveň prehlasuje , že je splnomocnený podpisom zmluvy o obstaraní zájazdu udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v zmluve o obstaraní zájazdu a poskytnuté osobné údaje môžu byť sprístupnené aj zamestnancom DUBTOUR, s.r.o. a ďalej osobám, ktoré sú oprávnené služby zabezpečované cestovnou kanceláriou DUBTOUR ponúkať a poskytovať.

Prečo cestovať do Emirátov? Prečo cestovať do Emirátov? Emiráty sú jednou z najlepších turistických destinácií sveta. Viac informácii o SAE, ktoré by vás mohli inšpirovať.
Ako si správne vybrať? Ako si správne vybrať? Užitočné rady a odporúčania, ktoré Vám môžu pomôcť s výberom vašej dovolenky v Spojený Arabských Emirátoch.
Prečo cestovať s Dubaj.sk? Prečo cestovať s Dubaj.sk? Sme najväčšia cestovná kancelária na Slovensku a v Českej republike, ktorá sa špecializuje na Spojené arabské emiráty (SAE).
Základné informácie Základné informácie Spojené Arabské Emiráty sú moderná a kozmopolitná krajina. Oficiálnym náboženstvom je Islam, ktorý je v mnohom spätý s...
Počasie Počasie Aké je počasie v Dubaji? Kedy a v ktorých mesiacoch je najlepšie cestovať do Emirátov?
Ramadán Ramadán Čo je Ramadán? Ovplyvní Vás počas dovolenky?
Garančný list Garančný list
FAQ - Často kladené otázky FAQ - Často kladené otázky
Späť na začiatok stránky
OK
Tieto webové stránky používajú súbory cookie, pre zlepšenie kvality našich služieb. Viac informácií
Súhlasím
PAGE IS OK